Historia

Historia

Krótki rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w BaranowieZa oficjalną datę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie uznać można dzień 6 stycznia 1927 r., pod tą datą widnieją bowiem pierwsze wpisy do protokołu. Jednak już w 1912 r. datuje się istnienie nieoficjalnej i słabo jeszcze zorganizowanej straży wiejskiej posiadającą sikawkę na drewnianych kołach i beczkowóz.
Pierwsze posiedzenie zarządu odbyło się 22 czerwca 1927r. Obecnych było 9 osób w składzie Wojciech Marszałek, Władysław Śpikowski, Paweł Śpikowski, Marian Taborski, Jan Zawieja, Piotr Taborski, Stanisław Janicki, Seweryn Jerczyński. Po rocznych staraniach udało się nabyć sikawkę, która przekazana została przez gminę. Uroczyste poświęcenie nastąpiło 1 lipca 1928 r. w Domu Katolickim w Baranowie. Przybyły delegacje OSP z Kępna, Mroczenia i Baranowa.

W 1930r. sprzęt OSP stanowiła sikawka konna, bela do wody i bosaki oraz 5 mundurów. W 1934 r. Prezesem został Julian Langner, naczelnikiem Wincenty Warszawski. W maju 1934 r. Zarząd zdecydował o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 300 zł na zakup umundurowania. W dniach 17-23 czerwca zorganizowano Tydzień Strażaka - zabawę taneczną, loterię fantową, konkursy strzeleckie.

W 1935 r. Prezesem został Piotr Krawczyk, naczelnikiem Stanisław Kosik, zastępcą naczelnika Szczepan Obalski. Druhowie bardzo dbali o dyscyplinę o czym świadczyć mogą karne usunięcia z OSP tych, którzy nie zjawiali się na ćwiczeniach, bądź też nie radzili sobie z prawdziwym pożarem. Statut OSP w Baranowie przewidywał wykluczenie w razie trzykrotnego niestawienia się na posiedzeniu zarządu.
Dnia 8 sierpnia 1937 r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia OSP. Podczas uroczystości ks. proboszcz Stanisław Hundt dokonał poświęcenia nowego sztandaru OSP. Na uroczystości obecni byli Wójt Gminy Kępno-Południe Franciszek Pilarek, sołtys Gromady Baranów Julian Langner, a także delegacja straży pożarnych z innych miejscowości.
Po 10 latach istnienia baranowska straż liczyła 73 członków, czynnych 26, wspierających 46 i jednego honorowego.

W marcu 1938r. funkcje naczelnika powierzono Stanisławowi Kosikowi. Ostatnie posiedzenie Walnego Zgromadzenia przed wybuchem wojny odbyło się 20 marca 1939 r.
W okresie wojny straż działała nadal, chociaż jej możliwości były ograniczone. Wielu strażaków poszło do armii, innych wywieziono do obozów koncentracyjnych lub obozów pracy.
Przez cały okres okupacji sztandar jednostki był przechowywany przez Mariana Taborskiego, któremu powierzono to trudne i niebezpieczne zadanie. Sztandar przechowywany był w skrzyni z podwójnym dnem.

Pierwsza wzmianka o wznowieniu działalności po wojnie przypada na dzień 6 stycznia 1946r., kiedy to w sali Domu Katolickiego w Baranowie odbyła się uroczystość opłatka wigilijnego.
Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 2 marca 1946r. Na Prezesa wybrano ponownie Teofila Janickiego, naczelnikiem został Tomasz Tomaszewski.
W 1946 r. OSP Baranów liczyła 88 członków, 43 czynnych, 44 wspierających i jednego honorowego. W 1947r. obchodzono uroczyście 20-lecie OSP. Dnia 24 sierpnia proboszcz Joachim Wolny dokonał aktu poświęcenia motopompy. W dowód uznania za dwudziestoletnią służbę strażacką odznaczeni zostali druhowie: Marian Taborski, Seweryn Jerczyński, Wojciech Marszałek, Teofil Janicki, Ludwik Wawrzynkowski, Tomasz Tomaszewski, Stanisław Kosik i Wincenty Broda. Następnie odbyło się jubileuszowe zebranie, a później zabawa.
Na początku 1949 r. odbyły się wybory nowego zarządu, na czele którego ponownie stanął Teofil Janicki. We wrześniu 1949r. odbyło się uroczyste przekazanie OSP w Baranowie Okręgowego Autopogotowia Pożarniczego ufundowanego z funduszów własnych straży, gminy oraz ofiarności społeczeństwa.
Rok 1952 rozpoczął się od wyboru zarządu. Komendantem został Szczepan Obalski, jego zastępcą Teofil Pluta, a zastępcą w sprawach technicznych Leon Obalski. Tydzień strażacki odbywający się w dniach 10-17 sierpnia 1952 przebiegał z wielką pompą, co związane było z 25-leciem istnienia straży. Odbywały się ćwiczenia pokazowe, próbne alarmy przeciwpożarowe, rozegrano mecz hydrobolu pomiędzy OSP Kępno, a OSP Baranów. W październiku 1955 odbyło się uroczyste zebranie członków czynnych, na którym obecni byli przedstawiciele władz Komendy Państwowej, Komendant Powiatowy, zastępca oraz Przedstawiciele Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Komendant Powiatowy wręczył dyplomy zasłużonym strażakom.
Rok 1956 to również czas odwilży październikowej. Na zebraniu w listopadzie strażacy wiele miejsca poświęcili Krajowemu Zjazdowi Straży Pożarnych, postanowiono otoczyć organizację specjalną ochroną, powołano Główny Związek Straży Pożarnych, przywrócono święto patrona strażaków św. Floriana. Na początku 1957 r. zmieniono też musztrę strażacką na przedwojenną.
Straż z Baranowa z powodzeniem brała udział w różnego rodzaju zawodach strażackich zawsze zajmując czołowe miejsca. Zakwalifikowała się do zawodów wojewódzkich w Turku, gdzie zajęła VII miejsce na ogólną liczbę startujących 36 jednostek. Dnia 14 lipca 1957r. obchodzono uroczyście trzydziestą rocznice OSP Baranów. Już o godzinie 6.00 odegrana została strażacka pobudka. Uroczystości zaczęły się o godzinie 9.00 zbiórką na placu ćwiczeń przy wspinalni, następnie wciągnięto flagę na maszt. Po mszy ksiądz dokonał poświęcenia świeżo wybudowanej wspinalni, w obecności władz organizacji społecznych straży pożarnych w pobliskich miejscowości. W 1959r. jednostka zobowiązana była utrzymać 5 sekcji bojowych, w przeciwnym razie trzeba było by założyć straż obowiązkową. Pomimo trudności finansowych OSP przesyłała też pieniądze na budowę Domu Strażaka w Poznaniu, zajmowała się zbieraniem pieniędzy na Fundusz Odbudowy Stolicy.
Na początku lat siedemdziesiątych zaistniała konieczność budowy nowej remizy. Stara była już dość zniszczona i mała, a poza tym potrzebne było trochę większe pomieszczenie wobec zwiększania się ilości posiadanego sprzętu. Oprócz tego noszono się z zakupem nowego samochodu, który mógłby się zmieścić w budowanej remizie.
W 1975 r. nastąpiła kolejna zmiana w składzie zarządu. Prezesem został Roman Szymański, naczelnikiem Andrzej Langner.

Rok 1977 był rokiem jubileuszowym. Minęło wówczas 50 lat od momentu założenia OSP Baranów. Obchody rocznicowe dodatkowo zmobilizowały strażaków do działania i poprawienia stanu swojego asortymentu. Przeprowadzono remont remizy, pomalowano i poprawiono tynki, odmalowano sikawkę konną.
Po 50 latach istnienia OSP miała 36 czynnych strażaków, 98 wspierających oraz 12 członków drużyny młodzieżowej. Był to również rok sukcesów w zawodach różnego szczebla. W zawodach gminnych w Słupi sekcja bojowa zajęła III miejsce, a sekcja młodzieżowa I. Sekcja młodzieżowa brała również udział w eliminacjach do zawodów wojewódzkich, w których zajęła II miejsce. Tak więc młode kadry OSP, które jeszcze niedawno były krytykowane za opieszałość dowodzą na co je stać.

Pod koniec lat siedemdziesiątych kontynuowano sprawę budowy nowej remizy, jednak brak pieniędzy opóźniał wszelkie prace.
Dnia 12 grudnia 1980r. odbyły się wybory nowego zarządu. Prezes został Szymański Roman, Naczelnikiem Lubojanski Stanisław, zastępcą naczelnika Kosik Wojciech, sekretarzem Michalski Marian, skarbnikiem Maciejewski Zygmunt, gospodarzem Kosik Władysław.
W 1981r. zarząd OSP ogłosił przetarg na sprzedaż samochodu bojowego Opel-Blitz, gdyż stary Opel był już mocno wysłużony, a dalsza eksploatacja stała się zbyt ryzykowna, gdyż pozbawiła straż możliwości szybkiego przemieszczania się.
Warunkiem otrzymania innego samochodu gaśniczego było wybudowanie nowej remizy, bo w obecnej nie mieściłby się wóz bojowy.
W 1982r. rozpoczęto zalewanie fundamentów pod nową remizę. Nie czekając na państwowe dotacje przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród lokalnej społeczności. W okresie od 14 lutego 1982 r. do 11 kwietnia 1982r. zebrano 35 tys., a do września było już 62 tys. złotych.
W listopadzie podjęto uchwałę zmobilizowania wszystkich członków OSP do zakończenia budowy w 1983 r. Jednocześnie Prezes Roman Szymański zaapelował do wszystkich członków o większe zaangażowanie przy budowie remizy.
Remiza powstała, dlatego że chciała tego społeczność Baranowa. Wszystkim przecież zależało, aby w ich wsi istniała sprawna jednostka straży i jednostka gotowa w każdej chwili ratować życie i dobytek. Dlatego też tak wielu ludzi wspomagało strażaków i dlatego właśnie to się udało. Bez prywatnej inicjatywy i osobistego zaangażowania wszystkich zainteresowanych sprawą, nawet najlepsza pomoc państwowa mogła nie wystarczyć. W dowód uznania za sprawną budowę remizy OSP otrzymała samochód bojowy Star 25 od PSP Kępno. Star, którym cieszyli się strażacy był w OSP od 1984 do 1986.

Rok 1986 OSP staje się jednostką typu S2 otrzymując drugi samochód Żuk GLM. A już pod koniec 1986r. komendant PSP Eugeniusz Grzesiak, wynagradzając OSP Baranów za aktywne działania w akcjach gaśniczych wymienia Stara 25 na Stara GBA 244, w ten sposób stajemy się prężną jednostka w regionie.

19 stycznia 1987r. wybór nowego zarządu. Prezesem zostaje Szymański Roman, Naczelnikiem Lamek Jerzy, zastępcą Kosik Wojciech, sekretarzem Obalski Tadeusz, skarbnikiem Maciejewski Zygmunt, gospodarzem Witak Adam. Lato 1992 jednostka nasza brała udział w gaszeniu największego pożaru kompleksów leśnych w Kuźni Raciborskiej.
15 stycznia 1995 na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Prezes Szymański dobrowolnie ustępuje miejsca z 20-letniego prezesowania, podczas walnego zebranie wybiera nowego Prezesa, którym jednogłośnie zostaje Lamek Jerzy.
14 kwietnia 1994r. jednostka nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W piątek 23 czerwca 1995 r. na zaproszenie władz i strażaków z Baranowa przyjeżdża delegacja strażaków z Ihlow - Niemcy. Zaproszenie musiało być bardzo atrakcyjną propozycją, gdyż o możliwość skorzystania z niego ubiegało się 5 jednostek z okolic Ihlow.
W niedzielę 25 czerwca 1995r. na Zawodach Pożarniczych w Mroczeniu Niemieccy Strażacy biorą udział w zawodach prezentując pokaz swoich możliwości i umiejętności. W ten sposób zawody nabrały rangi międzynarodowych.
W 1997 roku Zarząd OSP, Wójt Gminy i Rada Gminy jednogłośnie zdecydowali o zakupie nowego samochodu dla OSP Baranów, którym jest nowy Star GBA 244. W tym roku nasza OSP brała czynny udział w pomocy powodzianom z Wrocławia, Lubasza i Kotliny Kłodzkiej. Pomoc ta poległa na dowożeniu worków na piasek, dostarczaniu środków czystości, żywności dla ludzi i zwierząt.

4 listopada 1999 roku zmarł nagle długoletni strażak i działacz naszej OSP Prezes Jerzy Lamek. W dniu 6 stycznia 2000r. powierzono funkcję prezesa Tadeuszowi Obalskiemu, naczelnikiem został Wojciech Kosik, sekretarzem Andrzej Lamek, zastępcą naczelnika Ryszard Kołodziej, gospodarzem Witek Adam, członkami zarządu Łodziński Mieczysław, Krawczyk Arkadiusz, Stawski Tomasz.
4 maja 2000r. Społeczeństwo Baranowa wraz z Towarzystwem Rozwoju Gminy Baranów ufundowało nowy sztandar dla OSP. Wraz z wręczeniem sztandaru, wręczone zostały odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych strażaków.

Na posiedzeniu Zarządu OSP wraz z przedstawicielami Zarządu Gminy z Wójtem Janem Sarnowskim i Skarbnikiem Janem Tycem, członkami OSP wyszła propozycja o zakupie nowego samochaodu, który miał być przeznaczony do ratownictwa drogowego.
6 sierpnia 2000r. jednostka OSP reprezentowała powiat kępiński na Wielkopolskich Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie.
W listopadzie 2000r. otrzymała nowy samochód Lublin III.
W marcu 2001r. otrzymaliśmy propozycję z Zarządu Głównego OSPRP o możliwości zakupu samochodu pożarniczego typu lekkiego. Zarząd OSP jak i Rada i Zarząd Gminy wniosek ten pozytywnie zaopiniowali.
W czerwcu 2001r. odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których nasza OSP zajęła I miejsce, drużyna młodzieżowa Harcerska Żeńska, seniorzy II miejsce.
19 sierpnia 2001r. sikawka konna naszej OSP bierze udział w I Krajowych Zawodach Sikawek konnych w Cichowie, w których zajęła IV miejsce.
Na walnym zebraniu sprawozdawczym w styczniu 2002 roku, Wójt Jan Sarnowski złożył wniosek o rozbudowę strażnicy. Rozbudowa obejmowała powstanie drugiego piętra, przedłużenie garaży oraz budowę suszarni na węże.
14 maja 2002 roku w poznańskiej "ARENIE" odbyły się wojewódzkie obchody "Dnia Strażaka 2002". Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej gminy Baranów oraz za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia te przyznano:
- Złoty Krzyż Zasługi - Jan Sarnowski - Wójt Gminy Baranów,
- Srebrny Krzyż Zasługi - Wojciech Kosik - Komendant Gminny Związku OSP,
- Brązowy Krzyż Zasługi - Tadeusz Obalski - Prezes OSP w Baranowie.
W 2003 roku strażacy ochotnicy w czynie społecznym kończą budowę remizy. Dzięki współpracy OSP z włodarzami gminy, materiały budowlane oraz dokończenie budowy zostaje sfinansowane z budżetu gminy.
W 2004 roku nasza jednostka brała udział w rajdzie pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Kępnie. Na walnym zebraniu sprawozdawczym został zgłoszony wniosek o budowę strażnicy na osiedlu Murator.
W roku 2005 w budynku straży uruchomiono Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego. Nasza jednostka wzbogaciła się o system selektywnego powiadamiania oraz 10 pagerów. 
Rok 2006 to rok wyborów do władz OSP. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd jednostki: Prezes - Andrzej Lamek, Naczelnik - Arkadiusz Krawczyk, Zastępca Naczelnika - Bartosz Trąpczyński, Sekretarz - Andrzej Śpikowski, Gospodarz - Ryszard Stasiowski, Skarbnik - Karol Trąpczyński, Członkowie zarządu - Piotr Rak i Paweł Głowik. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Katarzyna Albert, Adam Wylęga, Paweł Zieliński.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku nadaje naszej jednostce Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa wielkopolskiego. Na przełomie 2007/2008 roku, oddano do użytku budynek strażnicy na osiedlu Murator. Po prawie ośmioletniej przerwie nasza jednostka bierze udział w zawodach sikawek konnych w Dobrodzieniu w województwie opolskim. 
W Wągrowcu w 2010 roku reprezentowaliśmy naszą jednostkę, gminę i powiat kępiński w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.
Rok 2011 przynosi zmiany w składzie zarządu. Po wyborach w styczniu zarząd tworzą: Prezes - Andrzej Lamek, Naczelnik - Bartosz Trąpczyński, Zastępca naczelnika - Łukasz Witek, Skarbnik - Karol Trąpczyński, Gospodarz - Ryszard Stasiowski, Zastępca prezesa - Wojciech Głowik, Sekretarz - Sylwia Szmaja. Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Katarzyna Albert, Rafał Cielek, Andrzej Śpikowski. W tym samym roku druh Ryszard Stasiowski został wyróżniony tytułem "Wielkopolski Strażak Roku 2011". Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii naszej jednostki.
Od 2014 roku zostaliśmy powołani jako jednostka zastępcza Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Dzięki zaangażowaniu Pani Poseł Andżeliki Możdżanowskiej i dużej determinacji Wójta Gminy Pani Bogumiły Lewandowskiej - Siwek, w roku 2015 jednostka otrzymuje nowy samochód pożarniczy MAN GBA 4x4.

WhatsApp Image 2022 07 22 at 12.40.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pięcioletniej kadencji w roku 2016 odbywają się wybory do władz jednostki. W wyniku wyborów 7-mio  osobowy skład zarządu tworzą: Prezes - Arkadiusz Krawczyk, Naczelnik - Bartosz Trąpczyński, Zastępca naczelnika - Dominik Polak, Gospodarz - Ryszard Stasiowski, Skarbnik - Karol Trąpczyński, Sekretarz - Sylwia Szmaja, Kronikarz - Ireneusz Grzesiński. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Tomasz Stawski, Dawid Sielski, Marcin Górecki. 
W dniu 1 lutego 2016 roku czteroosobowa delegacja zarządu odebrała w Kielcach nowy samochód. W tym samym roku zorganizowaliśmy pokazy strażackie z zakresu ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuacji z zadymionych pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Odbył się również nocny pokaz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krążkowach. Druhowie biorą aktywny udział w zawodach wojewódzkich z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które odbywają się w Golinie. Ponadto, od kilku lat organizujemy festyny strażackie dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. Kontynuujemy akcję poboru krwi, którą zapoczątkował poprzedni prezes druh Andrzej Lamek.
Nasi strażacy nie tylko biorą udział w akcjach ratowniczych, ale również włączają się w pomoc charytatywną (Szlachetna Paczka) i społeczną (pomoc parafii, pomoc sołectwu, udział w dniu autyzmu, pomoc strażakom).
Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 92 członków w tym 6 honorowych, 80 czynnych i wspierających oraz 6 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W ciągu ostatnich 7 lat braliśmy udział w 461 akcjach ratowniczych.
Przedstawiony tutaj krótki rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie  nie wyczerpuje tego szerokiego tematu i nie oddaje trudności pracy i wyrzeczeń, jakie trzeba było ponosić i ponosi się nadal.
Nie jest to przecież służba ani łatwa, ani bezpieczna, ale za to bardzo ważna i potrzebna. Nasi strażacy biorą udział w akcjach pożarniczych, przeciwpowodziowych, w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie i zdrowie mieszkańców. Każdorazowo ochotnicy narażają swoje życie by pomagać innym. Codziennie dbamy o bezpieczeństwo i spokój lokalnej społeczności.
Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to przede wszystkim grupa ochotników. Strażak ochotnik w społeczeństwie kojarzony jest z poczuciem bezpieczeństwa, chęcią niesienia pomocy, z ochroną życia i mienia innych ludzi.
Dziękujemy wszystkim strażakom ochotnikom naszej jednostki za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju naszej jednostki. Podziękowania również dla tych, którzy z narażeniem życia pełnią bezinteresowną i trudną służbę w myśl strażackiej maksymy "Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek".

  • Grzegorz Grzunka
  • Kategoria: Historia
  • Odsłony: 1388

Log in or create an account